IIC Prof. Standt. ve İlkeler

IIC Prof. Standt. ve İlkeler
  • Adres:

    Mimar Sinan Mah. Şair Ruhi Sok. No: 12 Kat: 2 Üsküdar/İstanbul

  • İletişim:

    Telefon: (0212) 520-44-00
    E-Posta: info@iicturkey.org

IIC Prof. Standt. ve İlkeler

 

Madde I. İlkelerin (Kuralların) Gerekçesi ve Uygulanabilirliği

İç Kontrol Enstitüsü (Institute for Internal Controls - IIC), etik davranış bakımından en üst düzeyde performans göstermeye kendini adamış profesyonellerden kurulu bir oluşumdur. Oluşumun üyeleri dürüstçe davranma ve işlerini profesyonel bir tutum içerisinde yürütme taahhüdünde bulunurlar.

Üyelerin, işverenlerine, müşterilerine, kamu yararına ve birbirlerine karşı taşıdıkları profesyonel bir sorumluluk vardır. Bu türden bir sorumluluk, kişisel çıkarların hizmet verilenlerin çıkarlarının arkasında ikinci planda tutulmasını gerektirir. Bu standartlar, üyeleri görev (iş) ve yükümlülüklerini yerine getirmelerinde yönlendiren etik davranışın temel ilkelerini ifade etmektedir. Bu standartları izlemek vasıtası ile İç Kontrol Enstitüsü’nün (Institute for Internal Controls - IIC) tüm üyelerinin hizmet ve profesyonel davranış alanlarındaki mükemmeliyete adanmışlıklarını göstermeleri beklenmektedir. Profesyonel Standartlar ve İlkeler (Kurallar), üyelik tipi gözetmeksizin tüm üyeler için geçerlidir.

Madde II. Üyelik Koşulları 

IIC tarafından sertifikasyon(lar)a uygun bulunan üyeler Certified Internal Controls Auditor (CICA) veya Certified Controls Specialist (CCS) olarak görevlerini (işlerini) yerine getirebilmek için IIC üyeliklerini sürdürmelidirler. Bütün üyeler yürürlükte bulunan ve sahip oldukları sertifikasyonlarının verildiği ay içerisinde yıllık olarak üyeliklerini yenilemekle ve IIC CPE (Continuing Professional Education - Mesleki Eğitim Yükümlülüğü = Devam Eden Profesyonel Eğitim) politikasına uygun hareket ettiklerini konfirme etmekle yükümlüdürler. Üyeliğin yenilenmesi ile ilgili faturalar, genellikle üyenin başvuru formunda belirttiği iletişim adresine ya da adres değişiklik formu ile beyan ettiği yeni adresine postalanmaktadır. IIC’nin dosyalarındaki iletişim adresinin mevcut ve geçerli bir adres olup olmadığını kontrol etmek üyelerin sorumluluğundadır. Üyeliklerini yenilemeyen üyelerin üyelikleri, kendilerine ibraz edilen üyelik kartı üzerinde yazılı olan son üyelik geçerlilik tarihi itibariyle sona erer. 

Üyeliğini yenilemeyen üyelerin sertifikasyonları 6 aylık süreyi üye olmayan statüde geçirmeleri halinde askıya alınacaktır. IIC üyeliğini 3 sene boyunca yenilemeyen üyelerin sertifikasyonları kalıcı olarak iptal edilecektir. Bu durumda sertifikasyona tekrardan hak kazanılması ise yalnızca ilgili sınavdan başarılı olmak sureti ile gerçekleştirilir. 

Üyeliği iptal edilmiş olan herhangi bir üye, CICA veya CSS olarak görev alamaz ve bu unvanları kullanamaz. Ayrıca üye kartvizitinde, unvan gösteren herhangi yerleşik bir tabelada veya herhangi bir platformda artık CICA veya CCS unvanlarını kullanmamalıdır. CICA veya CCS sertifikaları iş ortamında herhangi bir şekilde sergilenmemelidir. Üyeliği devam etmeyen üyelerin CICA veya CCS ile ilgili herhangi bir unvan ya da belgeyi kullanması hem Mesleki Ahlak Kurallarının (Etik Kodların), hem de Profesyonel Standartların ve İlkelerin (Kuralların) ihlal edilmesi anlamına gelecektir. Ayrıca, bu tür bir davranışta bulunan üyeler için IIC tarafından verilen tüm sertifikaların geri kazanım hakkı olmaksızın süresiz olarak iptal edilmesi söz konusu olacaktır. 

Üyeliği sona eren, ancak tekrardan üyelik veya sertifikasyon hakkı elde etmek isteyen üyeler “Üyeliğe Geri İade Başvuru Formu”nu (Request for Reinstatement Form) doldurup teslim ettikten sonra, geri iade ücreti ve geçmiş dönemlere ait yıllık ücretlerini ödemek sureti ile üyelik ve sertifikasyon süreçlerini tekrar başlatabilirler. Bu hususta unutulmaması gereken, geri iade hakkının bir defalık bir hak olduğu ve Başkanlık Makamı’nın (Office of Chairman) onayına bağlı olduğudur. 

Madde III. Profesyonel (Mesleki) Davranış Standartları 

Dürüstlük ve Objektiflik

Üyeler kendilerini en üst düzeyde dürüstlükle temsil ve idare etmelidir. Üyeler, herhangi bir nedenden ötürü dürüstlükten taviz vermemelidir.

Herhangi bir göreve (işe) dahil olmadan önce üyeler potansiyel çıkar çatışmalarını araştırmalıdır. Üyeler görevin (işin) parçası olan herhangi bir tarafın maruz kalabileceği olası potansiyel çıkar çatışmalarını ifşa etmekle mükelleftir. 

Üyeler görev (iş) çerçevesinde gerçekleştirdikleri profesyonel (mesleki) aktivite ve sorumluluklarını icra ederken objektifliklerini korumalıdırlar. 

Üyeler saygın olmayan her türlü hareketten uzak durmalı ve ayrıca her daim mesleklerinin itibarına uygun hareketler içerisinde bulunmalıdırlar. 

Üyeler bilinçli olarak yalan beyanda bulunmamalı veya görev (iş) açısından önem arz eden kritik ve özel bilgileri üçüncü taraflarla paylaşmamalıdır. 

Üyeler suç içeren faaliyetlerde bulunmamalı ve bilinçli bir şekilde diğer şahıs ile grupları suça azmettirmemelidir. 

Profesyonel (Mesleki) Yeterlilik

Üyeler görevlerini (işlerini) yerine getirirken gerekli profesyonel (mesleki) yeterliliğe sahip olmalıdır ve yeterliliklerin bulunmadığı görevleri (işleri) kabul etmemelidir.

Üyeler, IIC tarafından belirlenmiş olan minimum CPE (Continuing Professional Education - Mesleki Eğitim Yükümlülüğü = Devam Eden Profesyonel Eğitim) şartlarını muhafaza etmelidir.  CICA veya CCS unvanlarına sahip tüm üyeler, eğitim ve tecrübelerini entegre ederek profesyonelliğe olan bağlılıklarını ispatlamalıdır. Aynı zamanda, tüm üyeler sunmakta oldukları profesyonel (mesleki) hizmetlerin yeterliliklerini ve etkinliklerini arttırmak için daima çaba sarf etmelidir.
  
Profesyonel (Mesleki) Özen ve Dikkat

Üyeler sunmakta oldukları hizmetleri yerine getirirken, gerekli profesyonel (mesleki) özen ve dikkat ile hareket etmelidir. Gerekli profesyonel (mesleki) özen ve dikkat, profesyonel sorumluluklar yerine getirilirken önlem alınmasını, eleştirel analiz ve profesyonel şüphecilik gösterilmesini gerektirmektedir. Sonuçlar ve bulgular ilgili, elverişli ve yeterli kanıtlar ile desteklenmelidir. 

Üyelerin profesyonel (mesleki) hizmetleri layıkıyla ve yeterli bir şekilde planlanmalıdır. Planlama, herhangi bir görevin (işin) başlangıcından başlayarak tamamlanmasına kadar olan sürecin performansını kontrol eder ve hizmetleri gerçekleştirmek için stratejiler ve hedefler geliştirmeyi içerir.

İşverenler, Müşteriler ve Denetlenenler ile Uzlaşma (Anlaşma) 

Herhangi bir görevin (işin) başlangıcında, üyeler göreve (işe) dahil tüm taraflar ile görevin (işin) sınırları ve kapsamı ile ilgili tarafların (paydaşların) sorumlulukları konusunda bir uzlaşmaya (anlaşmaya) varmalıdır. Görevin (işin) sınırlarının ve kapsamının önemli ölçüde değiştiği durumlarda, göreve (işe) dahil tüm paydaşlar ve gruplar arasında yeni bir uzlaşma (anlaşma) zemini sağlanmalıdır.
 
İlgili Paydaşlar ve Gruplarla İletişim (Komünikasyon): 

Üyeler, göreve (işe) dahil tüm paydaşlar ile görevin (işin) normal seyri süresince ortaya çıkan önemli bulgular hakkında iletişim kurmalıdır. 

 Gizlilik

Üyeler, uygun bir otorite veya mahkeme tarafından düzenlenen yazılı bir izin olmadığı müddetçe görevin (işin) normal seyri esnasında elde ettikleri herhangi gizli ya da ayrıcalıklı bir bilgiyi ifşa edemezler. Bu gereklilik, inceleme kuruluşu gizlilik kısıtlamalarına uymaya razı olduğu sürece, mesleki uygulamaları veya araştırma organının incelemelerini engellemez.

Madde IV. Görev (İş) ve Raporlama Standartları 

Görevler (İşler): 

Bütün görevler (işler) profesyonel, yasal ve eksiksiz bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Denetçilerin veya uzmanların hedefi ilgili bilgi ve destekleyici dokümanları tam ve güvenilir bir şekilde toplamak olmalıdır. Üyeler, çalışma kağıtları ve destekleyici belgeler için etkili kontrol ve yönetim prosedürleri oluşturmaya gayret göstermelidir. Bu husus, tüm denetim programlarını ve iş planlarını kapsamaktadır. 

Raporlama:

Üyelerin sundukları raporlar, işe başlama mektubunda (taahhüt mektubunda) uzlaşıldığı ve anlaşıldığı şekilde yazılı ya da sözlü olabilir. Üyelerin sundukları raporu için tasvir edilmiş tek bir format ya da şekil şartı bulunmamaktadır. Ancak, hazırlanan raporların raporlarlardan yararlanacak paydaşları ve rapor okuyucularını yanlış yönlendirmemesi esas kuraldır.

Üyelerin raporu yalnızca görevle (işle) ilintili faktörler, sonuçlar ve tavsiyeler ve/veya fikirler ile ilişkili, elverişli ve yeterli verilerden elde edilmiş bilgileri içermelidir. Rapor, ilgili konu hakkında üyenin bilgi, beceri, deneyim, çalışma alanı veya eğitimi ile bağlantılı ilkeler ve metodolojilerle sınırlı olmalıdır. Denetimle ilgili görevler (işler) için sunulan tüm görüşler, bulgular ve tavsiyeler çalışma kağıtlarında ya da dizayn (tasarım) veya implementasyon (uygulama) projelerinin dokümantasyonlarında desteklenmelidir.